Овердрафт

Версія для друку
 
 
 
 
Якщо Ваш бізнес періодично потребує додаткових грошових коштів для оперативної оплати витрат пов’язаних з поточною діяльністю, овердрафт від ПАТ «Кредитпромбанк» саме для Вас. Оформивши овердрафт у ПАТ «Кредитпробанк», Ви отримуєте доступ до коштів, якими можете вільно розпоряджатись понад залишок власних коштів.

 

Переваги кредитування у вигляді овердрафту:

Тарифи та умови:

Овердрафт надається Фізичним особам- підприємцям та юридичним особам
Мета кредитування Поповнення обігових коштів для ведення господарської діяльності
Сума кредиту До 50% від середньоденних надходжень коштів на поточний рахунок клієнта
Валюта кредиту Національна валюта
Спосіб надання кредиту Безготівковий, шляхом дебетування поточного рахунку клієнта

Документи для оформлення овердрафту:

Для юридичних осіб:

 1. Заява на отримання овердрафту;
 2. Анкета клієнта;
 3. Установчі і реєстраційні документи:
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво про державну реєстрацію чи уповноваженим працівником банку;
 • копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення) із усіма змінами і доповненнями, засвідчена органом, що здійснив реєстрацію, або нотаріально чи відповідальним працівником банку;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб– підприємців (засвідчена нотаріально або державним реєстратором, який видав виписку, чи підписом уповноваженого працівника банку);
 • копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку;
 • копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку;
 • реєстр (витяг з реєстру) акціонерів (для акціонерних товариств);
 • копія картки із зразками підписів і відбитком печатки. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів;
 • довідка про відсутність змін у правовстановлювальних документах, за період з дати їх первинного подання до банку для відкриття поточного рахунку (в разі, якщо рахунок клієнту було відкрито раніше);
 • документи (протокол рішення вищого органу управління тощо), що підтверджують правомочність рішення на отримання овердрафту (якщо це передбачено установчим документом) та повноваження осіб на укладання з банком відповідних договорів (накази, рішення уповноваженого органу управління тощо про призначення посадових осіб, які мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів), копії їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
 • копія ліцензії, якщо діяльність підлягає ліцензуванню за законодавством України.

4.     Фінансові та звітні документи:

 • баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2) за останні 3 звітні періоди;
 • довідки інших банків про надходження на поточні рахунки, завірені підписом та печаткою (штампом) цих банків за останні 12 (дванадцять) календарних місяців;
 • виписка (ки) з інших банків про обороти за рахунком (рахунками) за останні 3 (три) місяці, з поданням інформації про призначення платежів, що надійшли на поточний рахунок та найменуванням контрагентів клієнта;
 • довідка клієнта (завірена підписом та печаткою клієнта) про загальні надходження на поточні рахунки за останні 12 календарних місяців (в розрізі місяців);
 • Розшифровка окремих статей балансу:

- основні засоби на останню звітну дату;
- товарні запаси (у вигляді оборотно- сальдової відомості за останній квартал);
- готова продукція (у вигляді оборотно- сальдової відомості за останній квартал);
- виробничі запаси (у вигляді оборотно- сальдової відомості за останній квартал);
- дебіторська заборгованість на останню звітну дату (з посиланням на дату виникнення та дату погашення);
- кредиторська заборгованість на останню звітну дату (з посиланням на дату виникнення та дату погашення);

 • довідки про отримані кредити та стан заборгованості з наданням копій діючих кредитних договорів станом на дату надання заяви на отримання овердрафту.

5.    Документи щодо запропонованого забезпечення:

 • копії правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності заставодавця/ іпотекодавця на запропоноване в заставу/ іпотеку майно;
 • рішення власника або уповноваженого органу на передачу майна в заставу/ іпотеку;
 • заяви всіх співвласників майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності щодо їх згоди на укладення договору застави/ іпотеки, предметом застави/ іпотеки за яким є майно, що є у спільній сумісній власності.

6.    Інші документи на запит банку.

Для фізичних осіб- підприємців:

1.     Заява на отримання овердрафту;
2.     Анкета клієнта;
3.     Установчі і реєстраційні документи:

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця, засвідчена нотаріально або органом, що видав свідоцтво про державну реєстрацію або уповноваженим працівником банку;
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду клієнта (дружини / чоловіка клієнта) засвідчена клієнтом (дружиною / чоловіком) та уповноваженим працівником банку;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, засвідчена нотаріально або державним реєстратором, який видав виписку, чи підписом уповноваженого працівника банку (у разі наявності);
 • копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи- підприємця на облік в органи державної податкової служби (4-ОПП), засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • копія документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи- підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • копія свідоцтва про сплату єдиного податку або патенту, засвідчена органом, що його видав або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (у разі наявності);
 • копії ліцензій, патентів, дозволів на ведення підприємницької діяльності, засвідчені органом, що їх видав або нотаріально, чи підписом уповноваженого працівника банку;
 • копія картки із зразками підписів та відбитка печатки. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів;
 • копія правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності клієнта на особисте майно (нерухомість, транспорті засоби, обладнання);
 • письмова згода дружини/ чоловіка позичальника на отримання кредиту в ПАТ «Кредитпромбанк», та надання інформації про себе та кредит до Бюро кредитних історій.

4.    Фінансові та звітні документи:

 • податкова декларація або звіт суб'єкта малого підприємництва– фізичної особи- підприємця– платника єдиного податку на три останні звітні дати з відміткою податкової інспекції;
 • довідка з банку, що має містити інформацію: про відкриті поточні рахунки; про обороти за рахунками за останні 12 (дванадцять) місяців із щомісячною розбивкою; про відсутність арешту на поточному рахунку;
 • виписка з банку про обороти за рахунком (рахунками) за останні 3 (три) місяці, з поданням інформації про призначення платежів, що надійшли на поточний рахунок та найменуванням контрагентів клієнта;
 • довідка про наявність (відсутність) заборгованості за кредитними операціями в інших банках (за наявності);
 • за наявності заборгованості за кредитними операціями в інших банках, позичальником надаються копії кредитних договорів, договорів щодо забезпечення, а також довідка з банку про наявність (відсутність) простроченої кредиторської заборгованості;
 • копії договорів оренди, договори на реалізацію продукції, надання послуг, виконання робіт в об’ємах та у строки, що забезпечують повернення кредитної операції та сплату процентів.

5.    Документи щодо запропонованого забезпечення:

 • копії правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності заставодавця/ іпотекодавця на запропоноване в заставу/ іпотеку майно;
 • рішення власника або уповноваженого органу на передачу майна в заставу/ іпотеку;
 • заяви всіх співвласників майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності щодо їх згоди на укладення договору застави/ іпотеки, предметом застави/ іпотеки за яким є майно, що є у спільній сумісній власності.

6.    Інші документи на запит банку.

Бюро кредитних історій, з якими співпрацює банк: